www.educaplay.cz - obchod pro děti a mateřské školy

Nákupní košík
0 ks / 0,00 Kč
Bezplatná linka: 800 870 878 dovoláte se v pracovních dnech od 8,00 - 15,00 hod.KONTAKT

Obchodné podmienky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují hlavní zásady a principy obchodních vztahů mezi kupujícím a prodávajícím tj. společností Educaplay, s. r. o., Výstavní 1928/9, 702 00  Ostrava

Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník souhlas s obchodními podmínkami.

1. Objednávka

Kupní smlouva, na jejimž základě je realizovaný prodej zboží, prodávajícímu kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení - odeslání telefonické, emailové a nebo prostřednictví nákupního košíku v internetovém obchodu. Kupujícím potvrzená objednávka (a nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, jestliže nedojde k porušení podmínek, které byly dohodnuty v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje hlavně obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Daňový doklad, záruční list apod. spotřebitel převezme fyzicky při dodání zboží, na vyžádaní elektronicky ve formátu PDF nebo na vyžádaní poštou. Omezení zboží nepraktikujeme.

2. Způsob objednávání

Jelikož se snažíme být ke svým zákazníkům co nejblíže, nabízíme jim několik možností objednávání zboží z naší nabídky:

a) telefonicky – na bezplatném telefonním čísle 800 870 878 v pracovních dnech od 8:00 – 15:00 hod. Telefonické objednávky přijímáme jen do 6 položek kromě nábytku a molitanových výrobků.

b) e-mailem – na adresu educaplay@educaplay.cz

c) on-line nákupem – na internetové stránce www.educaplay.cz

d) poštou – na adresu Educaplay, s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00  Ostrava

e) faxem – na faxové číslo 556 300 616

3. Povinnosti prodávajícího

Zákazníkům se zavazujeme dodat:

a)      druh a množství zboží v nákupní ceně a za platebních podmínek, které jsou platné v den odeslání objednávky

b)      zboží, který vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

Nezodpovídáme za:

a)      opožděné dodání zboží zapříčiněné nesprávně uvedenou adresou přijímatele

b)      případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv a nebo jiných nepředvídatelných překážek

4. Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

a) zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a v smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky

b) objednané zboží převzít, doporučujeme zkontrolovat neporušenost obalů a veškeré závady bezodkladně oznámit písemnou formou

5. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku resp. upravit její část bez udání důvodů do 48 hodin od odeslání objednávky telefonicky na bezplatném telefonním čísle 800 870 878  a nebo emailem na adresu educaplay@educaplay.cz. Po závazném potvrzení objednávky, jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinný uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží “na objednávku,“ které bylo nutné na přání zákazníka obstarat anebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo už k vynaložení průkazných nákladů.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku anebo její část v těchto případech:

a) objednávku nebylo možné závazně ověřit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)

b) zboží se už nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude okamžitě kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil už část nebo celou sumu kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-tich kalendářních dní.

6. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek
6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, (mimo částku dodatečných nákladů na dopravné, kterou si kupující zvolil jako způsob dodání zboží a která je odlišná od nejnižšího nabízeného dopravného prodávajícím) , a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek..  . Formulář na odstoupení od kupní smlouvy si můžete stáhnout zde. 

7. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou podle dostupnosti produktů a pracovních možností prodávajícího  realizované v co nejkratším termínu.  Nejvíce žádané zboží máme vždy na skladě. Zboží, které je skladem dodáváme do 5 pracovních dnů. Ostatní zboží dodáváme cca do 30 dnů. Nábytek a molitanové sestavy dodáváme cca do 8 týdnů. Nábyte

k je dodáván v demontě. Doba dodání je vždy orientační. Znamená, do kolika dnů zboží odevzdáme doručovací spoločnosti (pošta, špediční spol.) K této době nutno připočítat 1-5 pracovních dnů, potřebných na dodání zásilky. Společnost Educaplay s.r.o. nepraktikuje žádná omezení při dodání zboží. 

Vyhrazujeme si právo prodloužení dodací lhůty, dodací lhůta se může prodloužit na základě nepředvídatelných okolností, jako např. období dovolených, selhání přepravy, výpadek materiálů u objednaného zboží, vyprodání zásob, vyprodání zboží v akci a pod. V případě speciální objednávky se stanovuje individuální lhůta, o které je kupující předem informovaný, tato individuální lhůta musí být odsouhlasená (e-mailem) kupujícím. U platby předem expedujeme zboží až po připsání peněz za zboží na náš účet. V případě objednání zboží v akci si vyhrazujeme právo nedodání zboží z důvodů vyprodání zásob. Pokud by se dodací lhůta prodloužila, bude kupující včas informován o termínu dodání e-mailem nebo telefonicky. Pokud si kupující objedná větší množství zboží bude mu dodáno v jedné zásilce, přičemž dodací lhůta bude odpovídat produktu s nejdelší dodací lhůtou.

V případě, že nemůžeme dodat všchno objednané zboží najednou, budete písemně informovani v dolní časti faktury o tom, že Vámi objednané zboží dodáme později nebo je pro velký zájem vyprodáno. Náklady na poštovné účtujeme pouze jednou.  Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít i k opoždění ze strany dodavatele. V tomto případě se Vám omlouváme.

Počet objednávek před vánočními svátky se několikanásobně zvyšuje, proto Vás chceme upozornit na dodací lhůtu, kterou máme cca 30 dnů a z toho důvodu Vás žádáme ke konci roku zasílat Vaše objednávky co nejdříve. V předvánočním období se dodací lhůta může prodloužit i vzhledem k vytíženosti pošt.

Soukromý sektor a organizace - zboží zasíláme formou dobírky. Vpřípadě, že některé zboží nebudeme moci dodat podle dodacích podmínek, zašleme Vám pouze to zboží, které je skladem. Chybějící zboží dodatečně nezasíláme s ohledem na cenu dobírky a Vaši objednávku bereme jako vyřízenou.

Doprava zboží:

Místo odběru je stanovené na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu zboží na adresu určení po celé České republice zajistí prodávající.

Náklady na dopravu zboží hradí zákazník podle váhy zásilky:

a)  Pokud objednávka obsahuje drobné zboží (Didaktika, Tematika, Kreativita, Pohyb):

- nad 1 500 Kč s DPH za přepravu a balné neplatíte
- jinak 100 Kč / celý zboží

b)  Pokud objednávka obsahuje nábytek, interiérové vybavení, nebo objemnější zboží:

- nad 30 000 Kč s DPH za přepravu a balné neplatíte
- jinak 400 Kč / celý zboží

c)  Při objednávce více než 2 ks houpaček na pružině

-  za dopravu a montáž neplatíte
- jinak 800 Kč / 1 ks

 Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a návod na použití výrobku.

Platební podmínky:

a)   pro mateřské školy a ostatní státní organizace dodáváme zboží na fakturu s dobou splatnosti 14 dnů. Faktura je součástí dodaného zboží.

b)   pro soukromé osoby a organizace (mimo státních) dodáváme zboží na dobírku nebo na základě úhrady zálohové faktury.

Montáž nábytku:

 Při objednávce nábytku min. 30 000 Kč montujeme nábytek pro MŠ a ZŠ zdarma.

8.  Zodpovědnost za závady zboží a záruka

a) Při dodávce objednaného zboží Českou poštou nebo spediční společností je doporučujeme zboží řádně zkontrolovat, jestli není poškozené. Při  zjištění jakéhokoliv poškození je nutné bezodkladně reklamovat to na pobočce České pošty, která Vám zboží dodala ( pokud vám byla zásilka doručena poštou, za dopravu zboží zodpovídá Česká pošta), v případě, že Vám zásilku doručila spediční společnost, je zapotřebí ihned při převzetí sepsat reklamaci s přepravcem a ponechat si kopii reklamace. Bezodkladně je zapotřebí oznámit vzniklou událost naší společnosti, jinak považujeme zásilku za doručenou v pořádku.

b) Při dodávce naší přepravou doporučujeme zboží zkontrolovat, zda nedošlo při přepravě k nějakému poškození a případné závady a poškození ihned zapsat na dodací list.

c) Platné jsou vždy naše aktuální podklady. Změny konstrukce a provedení, které negativně neovplyvňují vzhled nebo funkci výrobku, neopravňují k namitkám a reklamacím.

d) způsob zasílání zboží volíme podle velikosti a nebezpečenství poškození zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo změně jeho vlastností.

e) podkladem pro všechny objednávky je vždy platný katalog. Vyhrazujeme si právo technických a barevných změn na nabízeném sortimentu.

Záruční reklamace je taková reklamace, u které je zjevné, že k poškození nedošlo nesprávným a neúměrným zacházením, čímž se rozumí: použití výrobku k jiným účelům než pro které je určený, působením na výrobek nadměrnou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipulací s výrobkem.

Postup v případě nesprávně objednaného zboží objednatelem a jeho vrácení:
Nesprávně objednané zboží, který vyžaduje montáž (nábytek, interiérové ​​vybavení, hřištní elementy apod.) Je možné vrátit pouze v případě, že zboží není ještě smontovaný, není instalován do zdi ani do země a není používán.
Při splnění této podmínky je takové zboží možné vrátit max do 14 dní.
Pokud bylo zboží dodáno naší společností, je možné jej vrátit pouze v den dodání.

Nesprávně objednané zboží objednatelem, představuje:
a) Rozměrově nevyhovující nábytek, interiérové ​​vybavení, hřištní elementy apod.
b) Nesoulad rozměrů vzájemně souvisejících nábytkových elementů, např. typ skříněk, typ dvířek, zásuvek, poliček apod.
c) Nesoulad rozměrů vzájemně souvisejících elementů z jiných nábytkových kategorií, např. přikrývky, polštáře a povlečení k nim apod.
d) Nevyhovující prostorová orientace nábytku, interiérového vybavení
e) Barevné provedení - zboží objednané objednatelem omylem v jiné barvě.

Pro uplatnění reklamace je nutné poslat písemnou reklamaci na adresu společnosti Educaplay, s. r. o. – nejlépe na e-mailovou adresu. Je důležité  uvést všechny potřebné údaje jako: údaje o odběrateli (jméno, adresa, tel. číslo), název a kód výrobku , datum zakoupení výrobku a číslo faktury, podrobný popis reklamace a fotodokumentaci zejména na nábytek a molitanové sestavy (v rámci vašich možností), na základě tohoto písemného oznámení prodávající do 48h písemně potvrdí spotřebiteli přijetí reklamace. V případě, že reklamace obsahuje všechny nezbytné údaje:

údaje o odběrateli
telefonní číslo, email
název a kód výrobku
datum zakoupení zboží
číslo faktury
podrobný popis reklamované vady, fotodokumentaci apod.,


obdrží kupující od prodávajícího informační e-mail o zaevidováni jeho reklamace, provedení opravy a dobu jejího trvání. 

Do 30 dnů od akceptováni reklamace, vyrozumí prodávající spotřebitele o způsobu vyřízení jeho reklamace. 

Nejpozdeji do 30 dnů vyŕídí prodávajíci reklamaci kupujíciho.

Při uznaní reklamace náklady na dopravu za vrácené zboží hradí prodávajíci. 

Podkladem pro všechny objednávky je vždy platný katalog. Vyhrazujeme si právo technických a barevných změn v nabízeném sortimentu. Barvy produktů v katalogu se mohou částečně lišit od barev skutečných produktů, což však nemá vliv na jejich celkový charakter a funkčnost.

Servisní místo se nachází v sídle společnosti  Educaplay s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, které rovněž zabezpečuje záruční a pozáruční servis.  

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:  www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 9. Ochrana osobních údajů

Respektujeme Vaše soukromi. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některé Vaše osobní data. Tato data ochráníme před zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o Vašich nákupech.

Společnost Educaplay s.r.o shromažďuje a uchovává nezbytný rozsah osobních údajů : jméno, příjmení, titul, adresa, doručovací adresa, telefon, elektronická adresa, objednané zboží, číslo objednávky, datum objednávky, cena zboží, údaj o provedených oznámeních – potvrzení objednávky, informace o pohybu zboží za účelem uzavíraní a plnění smluvních vztahů, vyřízení reklamace, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího. Kromě osob dopravujících zboží /Česká pošta, TOPTRANS, INTIME /, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům online ve svém osobním profilu/účtu, má právo na jejich opravu, kontrolu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům, online ve svém osobním profilu/účtu, po písemné žádosti doručené e-mailem nebo poštou na adresu sídla společnosti. 
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“). Prodávající je u Úřadu pro ochranu osobních údajů registrován pod číslem 00076224.
Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromážděním a používáním informaci o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registraci zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace, automaticky souhlasíte, že můžete být informování o novinkách v našem internetovém obchodě emailem a nebo telefonicky. Pokud si nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoliv jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zaslané zprávě.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečnosti v případě napadnutí servru neznámým páchatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s údaji.

Osoba zodpovědná za provoz e-shopu: Štefan Fejko.

Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Kolektiv Educaplay

Newsletter

Novinky a akce pohodlně na Váš e-mail.


Odhlásit se